Yin Lab

People

Fang-Fang Yin, PhD

James E. Bowsher, PhD

Associate Adjunct Professor of Radiation Oncology

Office phone: (919) 681-9627

Lei Ren, PhD

Hao Li

William Giles, Ph.D

Associate in Research

You Zhang